nhận biệt iphone đã unlock, Phân biệt iPhone Unlock và iPhone Lock dễ dàng nhất