iphone lock, Phân biệt iPhone lock và quốc tế một cách chính xác nhất