iphone 6 lock, Cách Fix lỗi iPhone 6 Lock không thể kiểm tra *101#