iphone đã unlock và iphone lock, Phân biệt iPhone Unlock và iPhone Lock dễ dàng nhất